Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-13 of 13 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทย สำเร็จรูปเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; สุกัญญา จันทะชุม; เถวียน บัวตุ่ม; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้กวนเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2533การพัฒนาน้ำผลไม้ผสมจากน้ำมะม่วงหิมพานต์ และน้ำเสาวรสเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร