Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 135 (Search time: 0.037 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามแบบคอกของเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ธีรภัทร์ ตงวัฒนากร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคและความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ของไทยสุธัญญา ทองรักษ์; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2550การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการทำไร่นาสวนผสมในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงสุธัญญา ทองรักษ์; รุฐิรา วรรณจาโร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ณัฐพล อารีพงศ์ธรรม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; นิลุบล สุวลักษณ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสสุธัญญา ทองรักษ์; ซูไรด้า สือนิ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้อัมพร ศรประสิทธิ์; วรรณา ประยุกต์วงศ์; ฉัตรไชย จันทร์พริ้ม; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2012Economic performance of System of Rice Intensification (SRI) project in Malang Regency, IndonesiaSomboon Charernjiratragul; Setiyo Yuli Handono; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผักของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; บุบผา ตั้งโรจนขจร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความพึงพอใจของผู้ประกอบการส่งออกยางพาราในจังหวัดสงขลาต่อการให้บริการของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และท่าเรือสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; นฤมล บุญกาญจนา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์