Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ผลของวิธีการฝึกทักษะและขนาดของกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วัน เดชพิชัย; ดารารัตน์ จันทรเพท; จิตวิทยาการศึกษา
2536ปัจจัยที่มีผลทำให้หมู่บ้านในชนบทจังหวัดปัตตานีมีส้วมใช้ทุกหลังคาเรือนประหยัด ศรีวิหะ; สะแลแม อาแวนิ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2539ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และนอกสถานสงเคราะห์ ในจังหวัดยะลาค้วน ขาวหนู; มัลลี อุตตมางกูร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัญหาการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลาหรรษา นิลวิเชียร; จันทิรา เลื่อนราม; การประถมศึกษา
2536ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักเรียนและเจตคติที่นักเรียนมีต่อพฤติกรรมการสอนของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไสว เลี่ยมแก้ว; พรทิพย์ ไชยลาภ; จิตวิทยาการศึกษา
2537การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีหรรษา นิลวิเชียร; มะลิ ทิพย์ดนตรี; การประถมศึกษา
2537บทบาทของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชนบท ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาประจิตร มหาหิง; สุนทร ยุทธชนะ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2538การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของครูสอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลามารุต ดำชะอม; สุทัศน์ ดำศรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักวงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนันต์ ทิพยรัตน์; วนิดา กิตติโชควัฒนา; การประถมศึกษา
2538การสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสตูลธีรพงศ์ แก่นอินทร์; มนตรี จรียานุวัฒน์; การประถมศึกษา