Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 36 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ชวลิต, เกิดทิพย์; รูไกยะห์, อาดำ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมของผู้บริหารที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; สครินทร์, ดาฮามิ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมของนักการเมืองท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคล ตามทัศนะของผู้บริหารและครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักรินทร์, ชนประชา; สุนทร, เพ็ชรคง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ในจังหวัดปัตตานี ตามทัศนะของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะชิดชนก, เชิงเชาว์; อับดุลฮามิด, สะดียาม; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดปัตตานีเอกรินทร์, สังข์ทอง; ชุติพร, สุระกำแหง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ ของครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสเอกรินทร์, สังข์ทอง; ดรุณี, จันทร์แก้ว; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของหัวหน้างาน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาสชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; จีระวัฒน์, ศรีแก้วณวรรณ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การนิเทศงานวิชาการด้านสื่อการสอนแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; ประมุข, กออวยชัย; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1เอกรินทร์, สังข์ทอง; กัสมานี, มามะ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2555รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วสันต์, อติศัพท์; ศรุติพงศ์, ภูวัชร์วรานนท์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา