Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.01 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โมพันธุ์, ณัฐินี; ดือรามะ, นุรไอนี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2559ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่มีต่อความ เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โมพันธ, ณัฐินี; เจ๊ะแม, อาดีละห์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2559ผลของการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับรูปแบบ SSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4โมพันธุ์, ณัฐินี; กาเดร์, อิฟฟัต; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา