Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.02 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรมณัฐวิทย์, พจนตันติ; โรสมาวัน, อะลีดิมัน; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557ผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังคมพหุวัฒนธรรมณัฐินี, โมพันธุ์; วิดาด, หะยีตาเฮร์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังคมพหุวัฒนธรรมณัฐวิทย์, พจนตันติ; ศิริวรรณ, หะมิงมะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560ผลการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนที่โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมคณิตา นิจจรัลกุล, คณิตา; มูรติการ, ธีติมา; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา