Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 332 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ผลของวิธีการฝึกทักษะและขนาดของกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วัน เดชพิชัย; ดารารัตน์ จันทรเพท; จิตวิทยาการศึกษา
2536ปัจจัยที่มีผลทำให้หมู่บ้านในชนบทจังหวัดปัตตานีมีส้วมใช้ทุกหลังคาเรือนประหยัด ศรีวิหะ; สะแลแม อาแวนิ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2539ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และนอกสถานสงเคราะห์ ในจังหวัดยะลาค้วน ขาวหนู; มัลลี อุตตมางกูร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัญหาการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลาหรรษา นิลวิเชียร; จันทิรา เลื่อนราม; การประถมศึกษา
2536การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 2อำภา บุญช่วย; สมมาตร มานะกล้า; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2535การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2อรัญ กั่วพานิช; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2535ปัญหาการบริหารหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 2เชาวยุทธ มณีรัตน์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2539การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชบุณณะ ถนนทิพย์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2533กระบวนการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอตามทัศนะของผู้บริหารการศึกษา ในจังหวัดตรังประสิทธิ์ ชูประสูติ; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2536ปัญหาการบริหารโครงการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุวิทย์ บุญช่วย; สมพงษ์ หนูเนื้อ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)