Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 49 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542สภาพและปัญหาการสอนภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลาธีรพงศ์ แก่นอินทร์; พวงหยก ส่องศรี; การประถมศึกษา
2540ปัญหาการสอนภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดยะลาสุวลัย มหากันธา; วรรณศักดิ์ แสงเสงี่ยม; การประถมศึกษา
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก องค์ประกอบด้านจิตพิสัย องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชิดชนก เชิงเชาว์; เกษตรชัย และหีม; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2533การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาคณิตา นิจจรัลกุล; อำนาจ สุธาประดิษฐ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จังหวัดปัตตานีทวี ทิมขำ; บรรจง สระทอง; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2534การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาดของสมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันเคลื่อม บุษย์แก้ว; เจะสะปิอิง บารู; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2533ผลของรูปแบบรายการวิทยุจากหอกระจายข่าวที่มีต่อการรับสารของผู้ฟังในชนบทในจังหวัดสงขลาปรีมล นครินทร์; ขจีวรรณ จิตรสถาพร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2544การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนราธิวาสสุวิทย์ บุญช่วย; นเรศ หิ้นนุกูล; การบริหารการศึกษา
2538วินัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาสชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สมชาย แสงสุวรรณ; การบริหารการศึกษา
2538การปฏิบัติงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสงขลาผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นวพร เหล่าภัทรเกษม; การบริหารการศึกษา