Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 49 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ปัญหาการใช้ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสุเทพ สันติวรานนท์; ปรีดา สุวรรณมณี; การประถมศึกษา
2540สภาพการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสงขลาหรรษา นิลวิเชียร; จรรย์จรูญ ยอดศรี; การประถมศึกษา
2539พฤติกรรมการวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาสุเทพ สันติวรานนท์; นันทิตา อนันตพันธ์; การประถมศึกษา
2541พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสพวงทอง ป้องภัย; สกุณา บุญนรากร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2542มโนมติที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานีพงศกร สุวรรณเดชา; ประจวบ เรืองยังมี; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2539สภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสธีรพงศ์ แก่นอินทร์; โชคชัย รัตนอุดม; การประถมศึกษา
2544สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานตามบทบาท ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาปราณี ทองคำ; ศิริวรรณ วิบูลย์มา; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2543พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดปัตตานีมารุต ดำชะอม; สุภาวลัย ผ่องใส; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดนราธิวาสหรรษา นิลวิเชียร; สุรจิต นิลศรี; การประถมศึกษา
2533ผลของโครงการฝึกอบรมที่มีต่อการพัฒนาด้านอาหารโภชนาการของกลุ่มสตรีวัฒนา ประทุมสินธุ์; กัณหา กะระณา; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน