Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 49 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักเรียนและเจตคติที่นักเรียนมีต่อพฤติกรรมการสอนของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไสว เลี่ยมแก้ว; พรทิพย์ ไชยลาภ; จิตวิทยาการศึกษา
2540พฤติกรรมการสอนของอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัน เดชพิชัย; กุลศรี พึ่งพันธ์; จิตวิทยาการศึกษา
2537การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีหรรษา นิลวิเชียร; มะลิ ทิพย์ดนตรี; การประถมศึกษา
2537บทบาทของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชนบท ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาประจิตร มหาหิง; สุนทร ยุทธชนะ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2538การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของครูสอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลามารุต ดำชะอม; สุทัศน์ ดำศรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ผลของการปรับพฤติกรรมจริยธรรม ความเมตตากรุณาและความขยันหมั่นเพียร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลาทวี ทิมขำ; วสันต์ จุลพล; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักวงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนันต์ ทิพยรัตน์; วนิดา กิตติโชควัฒนา; การประถมศึกษา
2538การสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสตูลธีรพงศ์ แก่นอินทร์; มนตรี จรียานุวัฒน์; การประถมศึกษา
2536คุณลักษณะของครูเพื่อการพัฒนาชนบทตามความคิดของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล จังหวัดปัตตานีอนันต์ ทิพยรัตน์; สุพลีพี สือรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2539สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาธีรพงศ์ แก่นอินทร์; เกยูร โชติศิริ; การประถมศึกษา