Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-36 of 36 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; เสริมศักดิ์, บุญสม; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2เอกรินทร์, สังข์ทอง; ปฐม, ปริปุนณังกูร; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ปัญหาการนิเทศงานวิชากาารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลชวลิต, เกิดทิพย์; นริณี, หมาดเหยด; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกรินทร์, สังข์ทอง; มูฮำมัด, มอลอ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1เอกรินทร์, สังข์ทอง; น้ำทิพย์, บุญยะวัน; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; ประเสม, จิตรเสน; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา