Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 121 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ผลของวิธีสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือ โปรแกรมซี ไอ อาร์ ซี และประเภทของบทเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินอัจฉรา ธรรมาภรณ์; รสิกา สายมณี; จิตวิทยาการศึกษา
2549ผลการจัดการเรียนรู้หน่วยอาหารและสารอาหาร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานณัฐวิทย์ พจนตันติ; อาฟฟาน เจะเตะ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2545รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดปัตตานีสุเทพ สันติวรานนท์; อัคพงศ์ สุขมาตย์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2537ผลของวิธีสอนแบบศูนย์การเรียนและวิธีสอนตามคู่มือครู ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกันประภัสสร กระมุท; นุชจรี เสาวภาคย์; จิตวิทยาการศึกษา
2557รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; สิรินารถ, แววสง่า; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2543ผลของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ศิริมนตร์ ชิณวงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2546การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันเพ็ญ รัตนพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2543ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านความจำกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ณรัณ ศรีวิหะ; ราตรี พุทธทอง; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2540องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชชิดชนก เชิงเชาว์; มณฑารัตน์ ชูพินิจ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2546การใช้วัฏจักรการเรียนรู้สำหรับการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผดุงยศ ดวงมาลา; วาสนา วินิจกุล; วิทยาศาสตร์ศึกษา