Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 24 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาวะความไม่สงบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาสชวลิต, เกิดทิพย์; ปานทิพย์, จุลบุตร; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ในจังหวัดนราธิวาสเอกรินทร์, สังข์ทอง; สิริลักษณ์, ชาแท่น; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามทัศนะของครูชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; นภดล, จินตประสาท; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; ระวิวรรณ, บุญสม; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนราธิวาสชวลิต, เกิดทิพย์; ชูศักดิ์, ศรีสังข์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสสุชาดา, ฐิติระวีวงศ์; ยูสนานี, สาเล็ง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554สภาพและปัญหาการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือข่ายบ้านแป๊ะบุญ อำเภอบาเจาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1จิระพันธ์, เดมะ; ซัมบรี, ยีวาแต; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; มหามะสักรี, ยูนัน; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554จิตสาธารณะและความเชื่ออำนาจในตนเองของผู้ที่ติดยาเสพติดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสอริยา, คูหา; ชลธิชา, ชุมประศาล; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่ามในจังหวัดนราธิวาสฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; อิบรอฮิม, ตาเยะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา