Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 1364 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาองค์การของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาสประพันธ์ ท้าวพันแดง; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2546รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทจำกัดรับพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2535การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2อรัญ กั่วพานิช; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2535ปัญหาการบริหารหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 2เชาวยุทธ มณีรัตน์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2539การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชบุณณะ ถนนทิพย์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2540ค่านิยมและความเชื่อในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดพัทลุงถาวร เส้งเอียด; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2533กระบวนการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอตามทัศนะของผู้บริหารการศึกษา ในจังหวัดตรังประสิทธิ์ ชูประสูติ; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2544ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปิยนุช มีชาญ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2536ปัญหาการบริหารโครงการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุวิทย์ บุญช่วย; สมพงษ์ หนูเนื้อ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2537การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในเขต 12สุพล ทองคลองไทร; ภรณี เลื่องอรุณ; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)