Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 56 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2022ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มด้วยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่นักศึกษาครอบครัวหย่าร้างสุใจ ส่วนไพโรจน์; ฝ้ายลิกา ยาแดง; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2023The Effects of Using a Positive Psychology Activity Continue on Enhancing Positive Thinking for Junior High Schoolสุใจ ส่วนไพโรจน; อุษณี กีรติวิโรจน์กุล; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2023ผลการฝึกเทคนิคจิตวิทยาการกีฬาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสุใจ ส่วนไพโรจน์; ลุกมาน เฮาะมะ; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2022แผนพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนเรชา ชูสุวรรณ; ราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2022รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนเรชา ชูสุวรรณ; ทิศนา แสงระวี; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2023ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ที่เน้นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs)วุฒิชัย เนียมเทศ; ประสิทธิ์ หนูกุ้ง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2022รูปแบบนวัตกรรมการจัดการความรู้องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาวสันต์ อติศัพท์; สมกมล สังขรัตน์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2023การพัฒนาสิ่งแวดล้อมใหม่ทางการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิชัย นภาพงศ์; พิชญานันท์ อินทร์รักษ์; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2023การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ในจังหวัดชายแดนใต้โอภาส เกาไศยาภรณ์; จารึก สระอิส; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2022อิทธิพลเชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุญโรม สุวรรณพาหุ; อนาวิน อาจเส็ม; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว