Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556คุณภาพทางเคมีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากภาคใต้ของประเทศไทย และการเตรียมโมโนลอรินโดยใช้เอนไซม์พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; รุสมียา, อาลี; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพเครื่องดื่มข้าวมีสีเทวี, ทองแดง คาร์ริลลา; อัสมา, อับรู; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554สมบัติของฟลาวร์และสตาร์ชเมล็ดทุเรียนและการประยุกต์ใช้เทวี, คาร์ริลา; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2555ผลของสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวัตถุเจือปนในอาหารต่อคุณภาพของนมแพะผงพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; นุชเนตร, ตาเย๊ะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554รูปแบบการให้อาหารเสริมและภาวะโภชนาการของทารก อายุ 6-12 เดือน ในจังหวัดปัตตานีเทวี ทองแดง, คาร์ริลา; นัฏฐพร, อนิสงค์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2548การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการของอาหารฮาลาล : การสร้างสูตรอาหารพื้นฐานของอาหารฮาลาลสุมาลิกา, เปี่ยมมงคล; สุภาพร, ศิริรัตน์; ใบศรี, สร้อยสน; ฮาบีด๊ะ, อาแด; นฤมล, จันทพันธ์; เจ๊ะอูเซ็ง, อารีอัสเฮาะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ (Oreochomis niloticus) ด้วยการใช้สารสกัดจากชา ภายใต้การเก็บดัดแปลงบรรยากาศภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ; พายัพ, มาศนิยม; จารุวรรณ, มณีศรี; อมมี, เบญจมะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2554องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; เนตรนภิส, อ๋องสุวรรณ; สมรักษ์, พันธ์ผล; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2548ผลของสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งผสม (แป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู) ต่อคุณภาพของข้าวเกรียบเทวี, ทองแดง; มุทิตา, มีนุ่น; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2557ผลร่วมของคลื่นเสียงความถี่สูงและความร้อนต่อคุณภาพน้าสกัดจากข้าวเหนียวดำเทวี, ทองแดง คาร์ริลา; สุไฮนีย์, เบญจเหม; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ