Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534โครงการพัฒนาเลเซอร์ก๊าซไนโตรเจนขนาดเล็กยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย; ณรงค์ สุวรรณมณี; อำนวย แก้วไพบูลย์; วีระ ไทยสยาม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2550การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งยางแผ่นด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรดภราดร ภักดีวานิช; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2542การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดไฟฟ้าแรงสูงและความถี่ณรงค์ สุวรรณมณี; วีระ ไทยสยาม; อำนวย แก้วไพบูลย์; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2531การออกแบบและสร้างสูบดูดซับยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2551การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟาเรดสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2532การออกแบบและสร้างเครื่องอัดประจุคาพาซิเตอร์กำลังสูงอำนวย แก้วไพบูลย์; ณรงค์ สุวรรณมณี; วีระ ไทยสยาม; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเรื่องการอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; สมบูรณ์ วรวุฒิคุณชัย; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2539การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์ตแบบไดอิเล็กทริกสำหรับผลิตก๊าซโอโซนยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; ณรงค์ สุวรรณมณี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2558การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; จุฑารัตน์ ทะสะระ; วีรยา คุ้มเมือง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2554การพัฒนาระบบอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; วีระ ไทยสยาม; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี