Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.129 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่พรทิพย์ จิระธำรง; พเนิน อินทะระ; กลางใจ แสงวิจิตร; นพวรรณ แมนน์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559ระบบสารสนเทศอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้เพื่อการสืบค้นผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่นณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้นทุนสินค้า และช่องทางการจำหน่ายเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านหัวทาง อำเภอละงู จังหวัดสตูลนิตติกร สุวรรณศิลป์; พเนิน อินสะระ; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560การรับรู้ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อภัยน้ำท่วมของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชลธิรา สุขสงวน; ชนิษฎา ชูสุข; สมพร คุณวิชิต; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557โมบายล์แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นและเรียนรู้อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นภาคใต้บนระบบแอนดรอยด์ณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : อุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงสุวิทย์ สุวรรณโณ; ณัฐธิดา สุวรรณโณ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การศึกษาอัตลักษณ์เมืองแห่งไมซ์ จังหวัดสงขลาณัฐกานต์ รัตนพันธุ์; ณัฐพล เจริญ; ชุลีกร ชนะสิทธิ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561โอกาสและศักยภาพการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562โครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านหัวทาง หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลสิริวิท อิสโร; สมพร คุณวิชิต; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562FinTech กับบทบาทในการจัดการหนี้ครัวเรือนนอกระบบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนกลางใจ แสงวิจิตร; พเนิน อินทะระ; ภูมิ ชี้เจริญ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ