Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับกระบวนการสร้างเข้มแข็งชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540นักบริหารการพัฒนาเมืองในทศวรรษหน้า : ศึกษากรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองสงขลาอาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2544โครงสร้างและกระบวนการบริหารเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2541โครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมของเทศบาลบริเวณชายแดนของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน์อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2542ปัจจัยกำหนดปัญหาอุปสรรคการวางแผนโครงการชุมชนพึ่งตนเองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2549การประสานสถาบันทางสังคมเข้าสู่กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชนบทในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2545การศึกษาความต้องการตลาดแรงงานและกำลังคนในพื้นที่ IMT-GT พ.ศ. 2548 : กรณีศึกษาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศศิวิมล สุขบท; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; สมชาติ จุลิรัชนีกร; กอบพร พสุนธราธรรม; อรุณ หมัดเหล็ม; บุญส่ง ทัพชัยยุทธ์; อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2550การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่กับความต้องการพัฒนาของประชาชนอาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2555การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ