Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.124 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคใต้ของประเทศไทยเทียบ ชูเรือง; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2549กระบวนการเกิดผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมในจังหวัดสงขลาจิราภรณ์ แซ่หลี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2554คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้จัดการการประปา ในภาวะวิกฤติ : กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ธีรพงศ์ หนูเกื้อ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; อัยย์ชาลิสา ชูอินทร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; สราญลักษณ์ สุภฤกษ์เดชาชัย; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559เจตคติของ Generation Y ต่อภาวะผู้นำ กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานในสาขาการเงินและการธนาคารใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เชาวนาศัย; กรญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2540ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บังคับบัญชาตามความคาดหวังของผู้ปฎิบัติงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)สุรเชษฐ์ ชิระมณี; เกษม คูประเสริฐ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์