Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอำนาจผูกพันที่ราชการส่วนภูมิภาคใช้และมีผลกระทบถึงราชการส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีดุลพินิจและอำนาจผูกพันของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ที่มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด สงขลา ปัตตานี พัทลุง ตรัง ภูเก็ตพัฒนะ เรือนใจดี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2546ระดับการปฏิบัติภารกิจโครงการถ่ายโอนของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2545พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2545การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทย : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคใต้จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; อาทร คุระวรรณ; กมล ส่งวัฒนา; ณรงค์ บุญสวยขวัญ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2550ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง)จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; ธัญรดี ทวีกาญจน์; ศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2546ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอำนาจผูกพันที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคใช้และมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างพัฒนะ เรือนใจดี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2555การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ