Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาคใต้ ปีการศึกษา 2548สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์; อโนชา หมึกทอง; นิศานติ์ สำอางศรี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2548พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาคใต้สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; นิศานติ์ สำอางศรี; อโนชา หมึกทอง; อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2545การติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์; นิศานติ์ สำอางศรี; อโนชา หมึกทอง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2552รายงานการวิจัยเรื่องผลของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยต่ออัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อโนชา หมึกทอง; นิศานติ์ สำอางศรี; Faculty of Medicine (Psychiatry); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2551การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยสาวิตรี อัษณางค์กรชัย; อโนชา หมึกทอง; ถนอมศรี อินทนนท์; Faculty of Medicine (Psychiatry); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์