Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 152 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ผลของการจัดโปรแกรมคลายเครียดในการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนวรรณรัตน์ ศิริพงศ์; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัย)
2558ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2550พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างและขนมของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอหาดใหญ่ : ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอารยา ตั้งวิฑูรย์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2535ภาวะโภชนาการวิตามินบีหนึ่งของนักศึกษาและบุคคลากรใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์; ชะอ้อน จันทะนะ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2549การประเมินอุบัติการณ์และคุณภาพการให้รหัสโรคของภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล; สาธนา ทัศศรี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2550กลยุทธ์ในการลดโรคโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีจิตวัต รุ่งเจิดฟ้า; สุมาลิกา เปี่ยมมงคล; ประภามาศ สมบัติ; แวสะลาเมาะ สะนิ; ชลดา ภู่สุวรรณ; สุภาพร ศิริรัตน์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2538การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; สุภา เทียมทอง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2547ระบบข้อมูลข่าวสารด้านโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522การรุกตัวของน้ำเค็มในทะเลสาบสงขลาตอนใน พฤษภาคม 2521- เมษายน 2522ณรงค์ ณ เชียงใหม่; กรรณิกา วิทย์สุภากร; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2524-โครงการวิจัยทะเลสาบสงขลา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน