Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 152 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านโภชนาการสำหรับครูที่สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขตชนบท จังหวัดสงขลาวิภาดา พฤฒิกิตติ; สวนิต อ่องรุ่งเรือง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2534คุณภาพน้ำทิ้งระบบคลองวนเวียน โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท ตำบลชิงโค กิ่งอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2535ปัจจัยที่มีผลต่อการตายและความเสี่ยงของการติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาลสีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สมจิตร์ ทองปิยะภูมิ; อุบลรัตน์ เมฆนาวิน; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2530การสำรวจคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เรื่องการวางแผนพัฒนาและจัดการคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา(คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา)ณรงค์ ณ เชียงใหม่; วุฒิพร พรหมขุนทอง; กิจการ ศุภมาตย์; สุพัตรา ปานรงค์; จุฑาทิพย์ ไพศาลฉันทะศิริ; อรุณโชติ คงพล; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2551โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กลัดดา เหมาะสุวรรณ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2523การให้อาหารทารกในกลุ่มประชากรภาคใต้ลัดดา เหมาะสุวรรณ; พันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2552ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและสารเคมีในบรรยากาศการทำงานของพนักงานโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; รักชนก สุวรรณมณี; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2547พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยลัดดา เหมาะสุวรรณ; Faculty of Nursing (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2550การเตรียมผิวหนังเทียมสำหรับการฝึกเย็บแผลจากยางธรรมชาติวิรัช ทวีปรีดา; สิทธิโชค อนันตเสรี; พรพิมล คีรีรัตน์; โกศล ภูริวัฒนกุล; มานพ นวลพลับ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
2548รูปแบบของหลักสูตรแพทย์แบบใหม่ที่ได้มาตรฐานและเป็นไปได้และแนวทางในการดำเนินงานเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งของระบบสาธารณสุขภาคใต้พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์; วิภาดา พฤฒิกิตติ; อานุภาพ เลขะกุล; กันยิกา ชำนิประศาสน์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์