Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดสงขลารชตวรรณ รอดผล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2548อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านภรรยาต่อศักยภาพของสามีในการสร้างเสริมสุขภาพภรรยาระหว่างตั้งครรภ์รัตติกาล ใบระหมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมารดาในการสร้างเสริมสุขภาพบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งนงลักษณ์ เล่งน้อย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลเด็ก)
2549เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจและพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนราธิวาสกาญจนี ชิตบุตร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2549เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การับรู้ความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำของวัยรุ่นหญิง ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพัทลุงปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2548แบบแผนชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข