Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; พิไลรัตน์ ทองอุไร; ขวัญตา บาลทิพย์; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; สมลักษณ์ สังข์เกษม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2548การติดตามผลการบำบัดรักษา ผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดรักษายาเสพติด ภาคใต้บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; เยาวรัตน์ มัชฌิม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช