Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 349 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ประสบการณ์ของสตรีชาวไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในโครงการนภากิตติกร นิลมานัต; นิรัชรา สาแล๊ะ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551การเข้าถึงและความต้องการบริการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กในสถานีอนามัยของสตรีชาวเลบนเกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศไทยสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; จิตติมา อร่ามศรีธรรม; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่วยต่อความสามารถในการจัดการอาการหอบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินสุดศิริ หิรัญชุณหะ; ณัฏฐิกา แซ่แต้; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551ความต้องการและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัดขนิษฐา นาคะ; ศรีประภา จันทร์มีศรี; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุดศิริ หิรัญชุณหะ; เอมอร ขุนเพชร; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551การพัฒนาโปรแกรมการสอนมารดาเพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองวัฒนา ศรีพจนารถ; ปรียา แก้วพิมล; ศวิตา ธิติมาพงศ์; บุญพา เชื้อพราหมณ์; สุทิศา เจริญสิน; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2550การรับรู้และความคาดหวังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดนราธิวาสนงนุช บุญยัง; กฤตยา แดงสุวรรณ; กัลยา สิทธิบุศย์; เรณุกา มะแซะ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกำลังกายแบบไท้เก๊ก-ชี่กงของประชาชนภาคใต้นที เกื้อกูลกิจการ; วิมลรัตน์ จงเจริญ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2552ผลของการฟังเพลงธรรมะต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลกิตติกร นิลมานัต; นันทวัน มะยะเฉี่ยว; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนหลอดเลือดดำเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; พรพิลาศ พลประสิทธิ์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์