Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.137 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโดยพยาบาลในภาคใต้นฤมล อนุมาศ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2548ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจดุษฎี ใจโปร่ง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2545ประสบการณ์ของพยาบาลในการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยวิกฤตเสาวลักษณ์ มณีรักษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2547ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจกนกรัตน์ เนตรไสว; คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2545ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกฤษณา เฉลียวศักดิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2547ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุภัค คชรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2545การปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้ของพยาบาลและญาตินิสากร พงษ์เดชา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2551ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ฺ; นงค์รัตน์ พุทรา; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2561การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตวราภรณ์ คงสุวรรณ; วิลัยวรรณ มากมี; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการหย่าเครื่องช่วยหายใจเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; รุ่งทิพย์ ดารายนตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์