Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวจากพาหะนำเชื้อและสิ่งมีชีวิตธรรมชาติโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสจรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2543การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำจรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2548ผลของอะฟลาทอกซินบี1 ต่อปลานิลแดงแปลงเพศกิจการ ศุภมาตย์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2548โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลากะพงขาวและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัสวุฒิพร พรหมขุนทอง; จรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
2548การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเลเพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกิจการ ศุภมาตย์; ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2546การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)นพดล ศุกระกาญจน์; กิจการ ศุภมาตย์; จรีพร เรืองศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2549การศึกษาปัจจัยการเกิดโรค Streptococcosis และพยาธิสภาพของการติดเชื้อ Streptococcus sp. ในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus)กิจการ ศุภมาตย์; นพดล ศุกระกาญจน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2549โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.) และการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัสกิจการ ศุภมาตย์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; จรีพร เรืองศรี; นพรัตน์ แท่นมาก; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2546การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อและการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัสและการสร้างตัวไวรัสในเซลล์กิจการ ศุภมาตย์; เรวัตร คงประดิษฐ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2545การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนด้านปริมาณของปลากดเหลือง (Mystus nemurus cuv. and val.)ชุติมา ตันติกิตติ; อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล; วิมล จันทรโรทัย; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์