Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การเร่งการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของลองกองมนต์สรวง เรืองขนาบ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2546การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกองโนรี อิสมะแอ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2550ผลของการใช้สารเคมีและการควั่นกิ่งต่อการออกดอกของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)อังคณา ทิวาเวทย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
2545ผลของปริมาตรภาชนะปลูก การตัดแต่งราก และการให้สารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญของต้นลองกอง (Lansium domesticum Corr.)เพ็ญศิริ จำรัสฉาย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2549ผลของโพแทสเซียมไนเตรด ไทโอยูเรีย และการควั่นกิ่งต่อการออกดอก ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)เสาวคนธ์ ทิมทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
2548ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการพัฒนาของผล และคุณภาพผลผลิตของลองกองอรพิน ประพฤติดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
2541การตอบสนองของต้นกล้าลองกองต่อช่วงน้ำขังและระยะฟื้นตัวสายัณห์ สดุดี; เกียรติศักดิ์ รักษ์วงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
2548การใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์เพื่อประเมินปริมาณไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ขอวใบลองกองในช่วงสภาวะเครียดน้ำพรทิพย์ แก้วคง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
2546การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกองสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกองสายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์