Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีด้วยการเพาะเลี้ยงใบอ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตสูงสมปอง เตชะโต; อิบรอเฮม ยีดำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2551การวิจัยและพัฒนายกระดับการผลิตสะตอเพื่อการค้าอิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; วิจิตต์ วรรณชิต; ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; สุคนธ์ วงศ์ชนะ; ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล; อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์; จรัสศรี นวลศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2550ศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางลำต้นของต้นกล้ายางพาราระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2529การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ส้มโอในเขตจังหวัดสงขลาวิจิตต์ วรรณชิต; มงคล แซ่หลิม; อิบรอเฮม ยีดำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2550การใช้แบบจำลองการผลิตพืชเพื่อการประเมินปริมาตรไม้และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยางพาราอิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้งสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สมยศ ทุ่งหว้า; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างวิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยาง กับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราชศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อิบรอเฮม ยีดำ; วีรยุทธ ลาวัณย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2534การศึกษาความสำเร็จในการปลูกยางพาราในพื้นที่น้ำท่วมในฤดูฝนอิบรอเฮม ยีดำ; พิทยา ศิริสงคราม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์