กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5423
ชื่อเรื่อง: โครงการสนับสนุนกลุ่มระบาดวิทยา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
Geater
Winn, Than
พิชญา ตันติเศรณี
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
สีลม แจ่มอุลิตรัตน์
กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
ลัดดา เหมาะสุวรรณ
หัชชา ศรีปลั่ง
ปารมี ทองสุกใส
นวลตา อาภาคัพภะกุล
มะเพาซิส ดือราวี
อภิรดี แซ่ลิ่ม
คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ระบาดวิทยา สาระสังเขป;ระบาดวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5423
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen8.pdf502.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen7.pdf638.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen6.pdf359.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen5.pdf339.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen4.pdf238.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen3.pdf190.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf248.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf254.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf497.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf230.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf6.49 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น