กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5418
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา
จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์
สมเกียรติ สายธนู
ภูวดล สาลีเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: แพะ การเลี้ยง
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5418
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen4.pdf83.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen3.pdf49.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf76.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf281.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf65.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch6.pdf130.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf902.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf135.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf118.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf753.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf90.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf85.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf60.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf2.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น