กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5199
ชื่อเรื่อง: วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้" บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Evolution of land uses and forest land uses in Songkhla Lake Basin
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุธัญญา ทองรักษ์
คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คำสำคัญ: การใช้ที่ดิน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา;ป่าไม้ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การใช้ประโยชน์
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5199
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:878 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf1.03 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch7.pdf569.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch6.pdf3.08 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf2.88 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf2.06 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf1.44 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf9.57 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf3.97 MBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf186.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf627.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs1.pdf620.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf38.11 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น