กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5148
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านโภชนาการสำหรับครูที่สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขตชนบท จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภาดา พฤฒิกิตติ
สวนิต อ่องรุ่งเรือง
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คำสำคัญ: เด็ก โภชนาการ สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5148
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:367 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf219.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf83.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf132.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf372.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf91.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf272.36 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf89.3 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf22.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf42.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf15.05 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น