กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5099
ชื่อเรื่อง: แนวความคิดและการปฏิบัติของผู้บริหารพยาบาลในการพัฒนาตน คน และระบบงาน เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในจังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไขแสง โพธิโกสุม
ทัศนีย์ นะแส
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
คำสำคัญ: ประกันคุณภาพ สงขลา;โรงพยาบาล สงขลา การพัฒนาบุคลากร;การพัฒนาตนเอง
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5099
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:649 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
218677.pdf6.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น