กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5095
ชื่อเรื่อง: การรับรู้และความคาดหวังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดนราธิวาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงนุช บุญยัง
กฤตยา แดงสุวรรณ
กัลยา สิทธิบุศย์
เรณุกา มะแซะ
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
คำสำคัญ: แพทย์ฉุกเฉิน นราธิวาส;บริการพยาบาลฉุกเฉิน นราธิวาส;บุคลากรทางการแพทย์ นราธิวาส;ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5095
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:649 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
bio.pdf41.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen4.pdf582.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen3.pdf32.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf11.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf455.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf164.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf126.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf498.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf138.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf1.14 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf229.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf54.3 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf126.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf131 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น