กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5094
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกำลังกายแบบไท้เก๊ก-ชี่กงของประชาชนภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นที เกื้อกูลกิจการ
วิมลรัตน์ จงเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
คำสำคัญ: ไท้เก๊ก;ชี่กง;การออกกำลังกาย ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5094
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:649 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
bio.pdf16.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen8.pdf48.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen7.pdf48.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen6.pdf20.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen5.pdf17.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen4.pdf16.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen3.pdf18.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf170.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf18.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf306.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf160.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf183.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf1.52 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf214.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf63.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf82.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf137.97 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น