กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5028
ชื่อเรื่อง: การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์สำหรับยึดติดไม้ โครงการวิจัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation of adhesive from natural rubber grafted acrylic monomer for wood-to-wood bonding
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อิศรา ไชยสุวรรณ
เจริญ นาคะสรรค์
อาซีซัน แกสมาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คำสำคัญ: กาว;ยาง;กราฟต์โคโพลิเมอร์;อะคริลิกมอนอเมอร์
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5028
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:741 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
300450.pdf56.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น