กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5017
ชื่อเรื่อง: การเตรียมกาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์สำหรับติดประสานงานไม้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบญจ ทองนวลจันทร์
สุรีย์พร อินทรโยธา
เจริญ นาคะสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คำสำคัญ: กาวธรรมชาติและกาวสังเคราะห์;งานไม้;ยาง;กาว
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5017
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:741 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
295782.pdf38.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น