กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4898
ชื่อเรื่อง: การสำรวจการตายของปลาธรรมชาติ ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Survey of fish kills (Wild Stock) at Dearmbangnangbuat district, Suphunburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจการ ศุภมาตย์
นวลศรี ทยาพัชร
อารยา กำเนิดมั่น
จิราพร เกษรจันทร์
สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร
สิทธิ บุณยรัตผลิน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
คำสำคัญ: ปลา
วันที่เผยแพร่: 2526
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4898
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:530 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
85214.pdf257.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น