กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4888
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธุ์ระหว่างการเจริญพันธุ์เพศผู้และระดับเทสโตสเตอโรน ก่อนโตเต็มวัยในแพะพื้นเมืองของไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีวรรณ กมลพัฒนะ
จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน
สุรีย์ ชาติวัยงาม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คำสำคัญ: แพะ
วันที่เผยแพร่: 2533
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4888
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:320 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
20212.pdf602 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น