กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4781
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มคุณค่าทางอาหารของเยื่อในลำต้นสาคูเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ปีกโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรพันธ์ มณีโชติ
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข
ธนุสรา เหล่าเจริญสุข
แขม ล่องนภา
จิราพร บำรุงรัตน์
ไพศาล สุขทองแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: นกกระทา อาหาร แง่โภชนาการ;อาหารสัตว์;วัตถุดิบอาหารสัตว์;สาคู (พืช)
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf231.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf40.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf22.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf320.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf307.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf87.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf94.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf31.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น