กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4717
ชื่อเรื่อง: ผลของสารออกฤทธิ์ต้านตัวรับแองจิโอเทนซินต่อความต้านทานของหลอดเลือดในไตของหนูขาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of angiotensin-II receptor antagonist on rat rcnal vascular resistance
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพทาย หิรัญพันธุ์
จำนงค์ สุภัทราวิวัฒน์
ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
คำสำคัญ: ไต หลอดเลือด;แองจิโอเทนซิน
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4717
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:338 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
222557.pdf11.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น