กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4706
ชื่อเรื่อง: ผลของคลอรีนและไคโตแซนในการลดจำนวน Pathogenic Vibrio ในอาหารทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of chlorine and chitosan on reduction of Pathogenic Vibrio in seafood.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ วุฑฒะกุล
วิลาวัลย์ เจริญจิระตระกูล
กมลธรรม อ่ำสกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: อาหารทะเล การปนเปื้อนของจุลินทรีย์;วิบริโอ;ไคโตแซน;คลอรีน
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4706
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf77.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf45 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf208.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf213.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf521.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf81.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf7.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf28.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf11.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น