กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4546
ชื่อเรื่อง: โครงการการติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย : (เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified duhamel กับ soave-boley)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Follow up study of Hirschsprung's disease in southern Thailand (comparing between Modified Duhamel and Soave-Boley method)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศักดา ภัทรภิญโญกุล
ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร
อภิรดี แซ่ลิ่ม
สำนักวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ: โรคเฮิร์ชปรุง ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทคัดย่อ: To compare functional results and psychosocial status of GIA-stapler assisted modified duhamel's pull-through and soave-Boley's pull-through in pediatric patients with Hirschsprung's disease.
Abstract(Thai): วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษา และภาวะจิตสังคมของผู้ป่วยเด็กโรคเฮิร์ชปรุงที่ได้รับการผ่าตัดแบบ Gastro-intestinal-Automatic anastomosis assisted duhamel pull-through (GDP) และ Saave-Boley Pull-through (SBP) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเด็กโรคเฮิร์ชปรุง จำนวน 60 ราย ที่คัดเลือกแบบสุ่มจากผู้ป่วย 85 รายที่ได้รับการผ่าตัดรักษา โดยวิธี GDP และ SBP โดยศัลยศาสตร์ท่านเดียวโดยไม่รวมผู้ป่วย Total Colonic Aganglionosis และผู้ป่วยที่มีความพิการร่วมของระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ในระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2542
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4546
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
228038.pdf18.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น