กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4540
ชื่อเรื่อง: การศึกษาด้านนิเวศวิทยา ประโยชน์ใช้สอย และการขยายพันธุ์ต้นจากในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Ecological study, traditional uses and regenerating techniques of the nipa palm (Nypa fruticans Wurmb.) in the Pak phanang basin of Nakorn Srithammarat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นพรัตน์ บำรุงรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: จาก (พืช) การขยายพันธุ์;จาก (พืช) ลุ่มน้ำปากพนัง
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4540
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf230.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
141038.pdf22.77 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น