กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4522
ชื่อเรื่อง: โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งกุลาดำร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปลูกป่าชายเลน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Reclamation of adandoned shrimp farm areas for agriculture and mangrove reforestation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
สุชาติ เชิงทอง
ประวิทย์ โตวัฒนะ
นพรัตน์ บำรุงรักษ์
นิภา หลีระพันธ์
สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย
ปรัตถ พรหมมี
อาหะมะ ดือราแม
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: เกษตรกรรม ไทย (ภาคใต้);นากุ้ง ดิน การนำกลับมาใช้ใหม่;การปรับปรุงดิน ไทย (ภาคใต้);พืชเศรษฐกิจ ไทย(ภาคใต้);พืชชายเลน ไทย (ภาคใต้);ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4522
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
ch1.pdf869.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf22.03 kBAdobe PDFดู/เปิด
preface.pdf28.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf16.1 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น