กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4486
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของงานด้านกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factor effected on students' satisfaction towards student affairs services at Prince of Songkla University Hat YAi campus.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัทนัย แก้วแพง
มนตรี แก้วแพง
คณะนิติศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: กิจการนักศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4486
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
279616.pdf123.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น