สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของงานด้านกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ... 46

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของงานด้านกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ... 4 1 1 0 0 2 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
279616.pdf 27
license.html 18

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู